Sternik motorowodny

Szkolenia i egzaminy na patent
sternik motorowodny - 04.09. godz. 14:00