Sternik motorowodny

Szkolenia i egzaminy na patent: 
- sternik motorowodny. 
Szkolenie rozpoczynamy: