Sternik motorowodny

Szkolenia i egzaminy na patent 
sternik motorowodny. 
Szkolenie rozpoczynamy 11. 06. 2023 godzina 13:00